Schlossquadrat lunch menu offers


Silberwirt lunchtime from 12 to 3 pm


08. August - 10. August


11. August - 13. AugustTrattoria Margareta lunchtime from 12 to 3 pm


08. August - 10. August


11. August - 13. AugustCuadro lunchtime from 12 – 3 pm


08. August - 10. August


11. August - 13. August


Four different restaurants in the Margaretner Schlossquadrat offer a rich culinary selection.
info@schlossquadr.at

top